Sale
ชุดเรขาคณิต 6ชิ้น มาสเตอร์อาร์ต F719 ดินสอกด(กล่อง12ชุดลัง12โหล)(ราคาขึ้น2/7/65)
ประกอบด้วยอุปกรณ์ 7 ชิ้น คือ วงเวียนแบบเปลี่ยนไส้ 1 ชิ้น, ไส้ดินสอ 1 หลอด, ไม้บรรทัด 15 ซม., ไม้ครึ่งวงกลม 180 องศา, ไม้ฉากสามเหลี่ยม 45 องศาและ 60 องศา และยางลบ 1 ก้อน
บรรจุใส่กล่องพลาสติคคุณภาพดี พกพาสะดวก
67.05 บาท 67.05 THB
Sale
ชุดเรขาคณิต 6ชิ้น มาสเตอร์อาร์ต F713 ไส้ดินสอ (กล่อง12ชุด ลัง12โหล)(ราคาขึ้น2/7/65)
ประกอบด้วยอุปกรณ์ 7 ชิ้น คือ วงเวียนแบบเปลี่ยนไส้ 1 ชิ้น, ไส้ดินสอ 1 หลอด, ไม้บรรทัด 15 ซม., ไม้ครึ่งวงกลม 180 องศา, ไม้ฉากสามเหลี่ยม 45 องศาและ 60 องศา และยางลบ 1 ก้อน
บรรจุใส่กล่องพลาสติคคุณภาพดี พกพาสะดวก
67.05 บาท 67.05 THB
Sale
ไม้ฉากWHALES ไม้
53.57 บาท 53.57 THB
Sale
ครึ่งวงกลมWHALES ไม้
53.57 บาท 53.57 THB